Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Rodzaj danych osobowych

W naszej organizacji, w zależności od rodzaju kontaktów i współpracy z Państwem, zleconych czynności, zawartych umów, wiążących nas zarówno obecnie jak i w przeszłości znajdują się dane, stanowiące Państwa dane osobowe, tj.: adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, numery z rejestrów (NIP, REGON, KRS, PESEL), dane dotyczące stanu zdrowia, dokumentacja medyczna.

Dane te zostały przez nas pozyskane z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych lub zostały nam przez Państwa podane osobiście lub w korespondencji mailowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub telefonicznie.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

Kancelaria Egida Magdalena Czerbniak
98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 27 lok. 2
NIP: 829-108-05-50
Regon: 100918479

 

Kontakt:

we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych i praw z nimi związanych, które wskazujemy poniżej.

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie zleconych nam czynności, wykonanie łączących nas umów, utrzymywanie z Państwem kontaktu, przesyłanie informacji o naszych usługach, jak również wypełnianie przez nas obowiązków prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych produktów i usług oraz informowania o nich naszych Klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana,

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia , w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,

art. 6 ust. 1  lit. f  Rozporządzenia , gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

 

Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolne , jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania – nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres: egida.mczerbniak@zdwola.com.pl

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne
  • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO) gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
  • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.