WYBIERZ WARIANT I ZAWRZYJ POLISĘ SAM

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych - produkty dla zielonej energii w ofercie Wiener

Każda osoba prywatna, instalująca panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne na swojej nieruchomości, może je objąć polisą. Zabezpiecza ona przed skutkami szkód w instalacji spowodowanymi przez zdarzenia losowe (np. gradobicia, huragan, uderzenia pioruna czy akty wandalizmu), a także przed kradzieżą lub negatywnymi następstwami akcji ratowniczej.

Zawarcie ubezpieczenia jest proste, wystawienie polisy następuje natychmiast po opłaceniu składki przez bramkę płatniczą portalu, a ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się już od dnia następnego po zakupie polisy.
Składka ubezpieczeniowa zależy od wartości instalacji oraz mocy szczytowej paneli.

Przewidziana jest również opcja dla osób korzystających z kredytów na zakup instalacji – wówczas klient samodzielnie może zdefiniować bank, na który powinna zostać ustanowiona cesja z polisy.