INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

Nazwa agenta ubezpieczeniowego: Kancelaria Egida Magdalena Czerbniak

Adres siedziby: 98-220 Zduńska Wola ul. Dąbrowskiego 27 lok. 2

Numer wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych: RA11198319/A

Moje dane można sprawdzić w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie https://au.knf.gov.pl/Au_online/ po kliknięciu przycisku „Szukaj agenta”.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń

Agent działa na rzecz zakładów ubezpieczeń:

 1. TUiR Allianz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-685 Rodziny Hiszpańskich 1
 2. TU Allianz Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-685 Rodziny Hiszpańskich 1
 3. Reso Europa Service Sp. z o.o.  z siedzibą w Suwałkach 16-400 ul. Innowacyjna 1
 4. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162
 5. Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162
 6. Generali TU S.A. z siedzibą w Warszawie Postępu 15B
 7. Generali Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie Postępu 15B
 8. Generali Agro TU S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18
 9. Wiener TU S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22A
 10. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie ul. Noakowskiego 22
 11. PZU S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 24
 12. PZU na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 24
 13. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie I.Daszyńskiego 1
 14. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. z siedzibą w Warszawie  I. Daszyńskiego 1
 15. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie Domaniewskiej 41
 16. Uniqa TU A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51
 17. Uniqa TU na Życie A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51
 18. Colonnade Insurance Societe Anonyme z siedzibą w Luxemburgu, rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg

 

Wynagrodzenie dystrybutora

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy Ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

 

Procedura reklamacyjna

Poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy Ubezpieczenia zwanemu dalej klientem, w związku ze świadczonymi przez zakład ubezpieczeń usługami, przysługuje reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej (o ile taka ścieżka została udostępniona do obsługi reklamacji).

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, klient zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

Dystrybutor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo – o ile klient złożył taki wniosek – pocztą elektroniczną.

Klientowi – osobie fizycznej, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów wniosku o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez zakład ubezpieczeń usługami.

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez dystrybutora usługami jest Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/).

Klientowi przysługuje również prawo do zgłaszania reklamacji, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, agentowi ubezpieczeniowemu wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

 

Akcie i udziały własne w zakładach ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu / zgromadzeniu wspólników.